Regulamin sklepu

1 Zagadnienia wstępne

1.1        Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym Nie Raz – https://nie-raz.pl.
1.2        Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, poza indywidualnymi umowami sprzedaży.
1.3        Indywidualne umowy sprzedaży są zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przed złożeniem zamówienia przez Kupującego, w drodze przeprowadzenia negocjacji w formie pisemnej zwykłej. Kupujący w celu rozpoczęcia negocjacji przesyła pismo do Sprzedawcy na następujący adres wskazany w pkt 2.2. Regulaminu.
1.4        Przy zawieraniu indywidualnej umowy sprzedaży Strony w ramach prowadzanych negocjacji mogą dokonać modyfikacji postanowień Regulaminu.

2 Definicje

Na potrzeby niniejszego  Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

2.1        – „Sprzedawca” –  Nie Raz Ewelina Zielińska, ul. Lubuska 15/3, 40-219 Katowice
2.2        Dane kontaktowe Sprzedawcy:
Adres strony internetowej Sklepu: https://nie-raz.pl.
Adres e – mail: ev.nieraz@gmail.com
Telefon kontaktowy: 508166648
2.3        Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną nabywająca Towary w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2.4        Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca Towary Sprzedawcy nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
2.5        – „Kupujący” – Klient oraz Konsument;
2.6        – „Towary” – produkty Sprzedawcy znajdujące się w zakładce Katalog produktów na stronie internetowej Sprzedawcy: https://nie-raz.pl zawierającej nazwy Towarów oraz ceny;
2.7        Sklep” – serwis internetowy sklepu internetowego Nie Raz Sprzedawcy prowadzony pod adresem https://nie-raz.pl. 
2.8        Koszyk” – zakładka znajdująca się na stronie internetowej Sklepu, do której Kupujący dodają Towary, które chcą nabyć;
2.9        Dostawa” –  usługa transportowa realizowana przez Sprzedawcę, w ramach której  Sprzedawca doręcza Kupującemu zakupiony Towar na wskazany przez niego adres zgodnie z cennikiem dostaw znajdującym się w zakładce Dostawa – https://nie-raz.pl/dostawa/stronie internetowej Sklepu;
2.10      Zamówienie” – dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów, które chce nabyć  za pośrednictwem Sklepu, zawierającego listę wybranych przez Kupującego Towarów, ich ceny, sposób dostawy, adres Kupującego lub inne miejsce wydania Towarów oraz sposób płatności,  po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.
2.11      Dowód zakupu” – paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą dokumentujące sprzedaż Towarów;
2.12      – „Regulamin” – niniejszy dokument;
2.13      – „Strony” – łącznie Sprzedawca i Kupujący.

3 Oświadczenia Sprzedawcy oraz Gwarancja

3.1        Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego Towary:
3.1.1           zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz także zgodnie z normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Sprzedawcy;
3.1.2           mają jakość umożliwiającą Kupującemu oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie z ich przeznaczeniem;
3.1.3           spełniają warunki bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy UE.
3.2        Sprzedawca oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli istnienie wady Towaru zostanie stwierdzone po upływie 2 lat od jego wydania;
3.3        Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane Towary nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do znaku towarowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego/użytkowego lub zdobniczego/praw autorskich i patentów.
3.4        Ceny Towarów określone w Katalogu produktów są wyrażone w walucie polskiej i stanowią kwoty brutto. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy, które są określone w cenniku dostaw znajdującym się w zakładce Dostawa – https://nie-raz.pl/dostawa/ na stronie internetowej Sklepu;
3.5        Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.6        Sprzedawca udziela gwarancji na oferowane przez siebie Towary. 
3.7        Sprzedawca oświadcza, iż w zakresie umów zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami stosuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

4 Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży

4.1        Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co musi zostać potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki pojawiającej się na stronie internetowej Sklepu przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
4.2        Kupujący może złożyć Zamówienie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4.4        Kupując chcąc złożyć zamówienie powinien dokonać kolejno następujących czynności:
4.4.1           wybór Towarów w Katalogu Produktów;
4.4.2           dodanie wybranych Towarów do Koszyka;
4.4.3           dokonanie wyboru sposobu płatności;
4.4.4           dokonanie wyboru rodzaju dostawy oraz miejsca wydania Towarów;
4.4.5           złożenie Zamówienia poprzez jego potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam złożenie zamówienia i płacę”.
4.5        Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem następuje w chwili złożenia Zamówienia.
4.6        Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia.
4.7        Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e – mail informację o otrzymaniu zamówienia oraz dołącza do niej wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4.8        Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. 
4.9        Dostawa zamówionego Towaru do Kupującego następuje w terminie do 7 dni roboczych, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia.
4.10      W ramach Dostawy Sprzedawca załącza do zakupionego Towaru także Dowód zakupu.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1        Stosownie do treści art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo konsumenta”) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenta.
5.2        Bieg wskazanego 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się od dnia zwarcia umowy. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie woli o odstąpieniu pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
5.3        Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przesłanego mu przez Sprzedawcę w wiadomości e – mail zwierającej potwierdzenie złożenia zamówienia lub z formularza załączonego do Prawa konsumenta jako Załącznik nr 2.
5.4        Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest traktowana jako niezawarta.
5.5        Po skutecznym odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy odebranych Towarów w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5.6        Konsument pokrywa koszty wysyłki zwróconego Towaru oraz ponosi ryzyko związane z wysyłką.
5.7        Na Konsumencie spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.8        Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru.
5.9        Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.10      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.11      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.12       Stosownie do treści art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6 Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów (Reklamacja)

6.1        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów (wyłączenie na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).
6.2        Sprzedawca podnosi odpowiedzialność wobec Konsumentów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
6.3        W celu skorzystania z prawa rękojmi, Konsumenci powinni skontaktować się za pośrednictwem wiadomości e – mail zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 2.2 Regulaminu.
6.4        Niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do niej  – w przypadku Konsumenta – nie później niż w terminie 14 dniu. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamację poczytuje się za zasadną.
6.5        Towary w ramach rozpoznawania reklamacji powinny zostać przekazane przez Kupującego Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 2.2 Regulaminu.

7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

7.1        Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na stronie internetowej Sklepu w zakładce https://nie-raz.pl/privacy-policy-2/ 

8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów – Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

8.1        Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem mające źródło w złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu powinny zostać w pierwszej kolejności rozstrzygane ugodowo. Sprzedawca informuje, iż Konsument w szczególności jest uprawniony do złożenia skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

9 Postanowienia końcowe

9.1         Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym niż 7 -dniowym.
9.2        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.